Status Prawny

Wersja do druku

Szkoła Podstawowa  im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach

 2. Uchwały NR XXXIX/188/17 Rady Gminy Pacanów

 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

 6. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

 7. Statutu

 8. Zarządzeń Kuratora

 9. Zarządzeń dyrektora szkoły

 10. Planu pracy szkoły

 11. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Organem prowadzącym jest Gmina Pacanów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organy

Organami Szkoły są:


Organizacja

Organizacja pracy

Pracownicy

W  Szkole Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu  zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów oraz pracownicy administracyjno - obsługowi. Liczbę pracowników ustala dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym.

W szkole pracują nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Dyrektor Pu Szkoły  ustala na piśmie zakres czynności poszczególnych pracowników, które określone są w  Statutucie szkoły.
Załączone pliki:

Statut Szkoły Podstawowej w Oblekoniu
(Statut.pdf - 330.995 KB) Data publikacji: 2022-01-22 12:25:44 Redaktor: Jolanta Rzepecka
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3071

Wprowadził(a) do systemu: Jolanta Rzepecka, data: 2022-01-22 12:00:33
Opublikował(a): Jolanta Rzepecka, data publikacji: 2022-01-22 12:08:41
Ostatnia zmiana: Jolanta Rzepecka, data: 2022-01-22 12:35:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony