Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Wstęp

Szkoła Podstawowa  im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP szkoły: spoblekon.topbip.pl
Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa  im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu 
Oblekoń 73, 28-133 Pacanów
tel: 665337513
e-mail: spoblekon@gmail.com
Data publikacji strony BIP: 2021-02-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-16
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa  BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera:


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-02-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Rogala
e-mail: rogala1964@interia.pl
Telefon: 603048486
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link  http://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz=1

Dostępność architektoniczna

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2546

Wprowadził(a) do systemu: Jolanta Rzepecka, data: 2021-02-02 20:45:14
Opublikował(a): Jolanta Rzepecka, data publikacji: 2021-02-09 12:55:51
Ostatnia zmiana: Jolanta Rzepecka, data: 2023-02-16 13:54:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony